การเรียนรู้จากเล่นจะทำให้เด็กเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพราะเด็กมักจะมีโจทย์ใหม่ๆ ให้เราได้แก้กันอยู่ตลอดเวลาเว็ปไซต์นี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลเด็กและการศึกษาขึ้นปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

การให้ความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญของเด็กตั้งแต่ชั้นปฐมวัย

เด็กทุกคนมีความสามารถในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ปกครองก็คือ ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ให้ความใส่ใจดูแล รวมไปถึงเคารพในการตัดสินใจของเด็กๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่เด็ก