โรงเรียนกุมุทมาส

เกี่ยวกับโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองธานี 3 หลังวัดผาสุกมณีจักร

นโยบายด้านการศึกษา

โรงเรียนกุมุทมาสเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และอีกหนึ่งพันธกิจของโรงเรียน คือ การเตรียมความพร้อม ฝึกฝนทักษะของนักเรียน โดยจัดให้มีการจัดแข่งขันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ไปสู่สถานศึกษาในขั้นสูงต่อไป เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ และโรงเรียนปากเกร็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มทักษะครู และปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได้ การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและการเพิ่มทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาทุกประการ

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

บรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ มีการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทดลอง เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และการจดจำที่ดียิ่งขึ้น
มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนจากหุ่นจำลอง
มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย รองรับการเรียนการทดลองด้านวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนที่สะอาด โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
ฝึกฝนให้นักเรียนได้ปรุงอาหารเอง ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม สิ่งที่นักเรียนจะได้นอกเหนือจากวิธีการหรือลำดับขั้นตอนการปรุงอาหารแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ การแบ่งงานกันทำ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง อันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนพึงมี เพื่อเป็นลูกที่ดีของครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกห้องเรียน

สนามเด็กเล่นบริเวณโรงเรียน เป็นบริเวณที่ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลิน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งด้านร่างกาย ที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างๆ และฝึกการวางแผนได้ดี
บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน
กิจกรรมจากชมรมดนตรี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความชื่นชอบและมีความสนใจด้านดนตรีได้พัฒนาความรู้และสามารถของตนเอง เพื่อต่อยอดในสายการเรียนหรือสายการงานในอนาคตได้

โรงเรียนกุมุทมาส

ที่อยู่ 50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0-2503-3358-9
E-mail info@kumutmas.ac.th , k_ajana@hotmail.com
WEB https://www.kumutmas.ac.th/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

 2. โรงเรียนบ้านยางโทน

 3. โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

 4. โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี

 5. โรงเรียนวัดหวายเหนียว

 6. โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

 7. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

 8. โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137

 9. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29