โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท

เกี่ยวกับโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งอยู่ในย่านเอกมัย-พระโขนง ถนนสุขุมวิท ซึ่งรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ½ ปี เข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล และอายุ 3-6 ปี ในชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เมื่อต้องเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา

นโยบายด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมพัฒนาของเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทางโรงเรียนจึงได้จัดแบ่งพื้นที่การศึกษาออกอย่างเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องดนตรี และสนามเด็กเล่น โดยเน้นบรรยากาศให้โปร่งสบายและปลอดภัย

รวมถึงการจัดให้มีอาหารกลางวัน นม และผลไม้ในช่วงพักที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีทั้งประโยชน์ รสชาติ และชนิดของอาหารที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับเด็ก

หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทย โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการเล่น มีกิจกรรมหลายอย่างที่ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อเด็กต้องเติบโต ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมและต้องเผชิญกับโลกภายนอก

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท มีการจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การจัดการด้านสถานที่อาทิ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องนอน ห้องดนตรี ที่ทางโรงเรียนเน้นให้แต่ละห้องโปร่งสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก และปลอดภัย
 • ห้องนอนสำหรับเด็กที่ถูกสุขลักษณะ โดยแบ่งตามอายุและชั้นเรียน
 • ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ มีนิทานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการอ่าน ฟังคิด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
 • ห้องดนตรี ห้องศิลปะ เพื่อแสดงงานฝีมือและงานศิลปะของเด็กๆ
 • ด้านโภชนาการ เน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเด็ก ถูกหลักอนามัย และปลอดภัย
 • ด้านการเรียนฝึกฝนพัฒนาการและทักษะทั้งด้านการฟัง คิด พูด อ่าน และเขียน
 • ด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจะได้มีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย เด็กๆ สามารถวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดกีฬาปิดภาคเรียน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 • ด้านจิตใจและอารมณ์ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและดูแลด้านอีคิวของเด็ก เช่น การเล่านิทาน การเล่นเกมการศึกษา การเรียนรู้เกม เพื่อส่งเสริมด้านการสังเกต การรอคอย การคิด
 • ด้านสังคม ฝึกฝนมารยาทและสอนทักษะการเข้าสังคม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู รวมถึงวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

ภาพอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท
มุมศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก
ทางโรงเรียนจัดให้มีการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อให้สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย
มีการฝึกพัฒนาการของเด็กๆ ในวิชาศิลปะ เพื่อเสริมสร้างด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ทางโรงเรียนมีการจัดการเรื่องห้องนอนและมีการดูแลเด็กเป็นอย่างดี
กิจกรรมในวันไหว้ครู

นอกห้องเรียน

เด็กๆ ได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
บริเวณสนามเด็กเล่นของโรงเรียนมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
เด็กๆ ได้ออกกำลังกาย และได้ความเพลินเพลินไปในตัว โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลใกล้ชิด
ในส่วนของเนอสเซอรี่ก็มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเด็กๆ เช่นกัน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและจดจำ

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท

ที่อยู่ 56/3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2392-0663, 0-2390-2638
E-mail thepsanit@windowslive.com
Facebook โรงเรียนอนุบาล เทพสนิท

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา

 2. โรงเรียนบ้านหนองหมู

 3. โรงเรียนพร้านีลวัชระ

 4. โรงเรียนบ้านน้ำใส

 5. โรงเรียนวัดประสาท

 6. โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน

 7. โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น

 8. โรงเรียนบ้านขนวนนคร

 9. โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29