โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 รับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2-6 ปี ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3ทางโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยให้เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติอยู่เสมอ แต่เด็กนักเรียนที่นี่สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย โดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็ก

ทางโรงเรียนมีเป้าหมายที่ก้าวไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของเราสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาจิต 5 ประการ ตามแนวคิดของ Howard Gardner, PhD. (Five Mind of the Future) ซึ่งได้แก่ จิตชำนาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม

นโยบายด้านการศึกษา

ที่นี่…เด็กๆ จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสติปัญญา อาทิ Brain Based Learning การเรียนรู้ตามผลวิจัยของสมอง, Constructionism ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างชิ้นงาน รวมไปถึงในเรื่องของ Creative Curriculum หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ Project Approachเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานต่างๆ อาทิ การอ่านเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และโลกรอบตัวเด็ก เป็นต้น

Project Approach เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เด็กๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจในโลกแห่งความเป็นจริงและสิ่งที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เด็กสามารถศึกษาได้ในทุกที่ไม่ว่าจะที่โรงเรียน ที่บ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้เด็กจะเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ และเกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เด็กจะได้รับการส่งเสริมให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของไทย รวมถึงยังได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม และจริยธรรมอีกด้วยเด็กสามารถศึกษาได้โดยง่าย ไม่ว่าจากทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆ

ระบบความปลอดภัย

ในห้องเรียน

ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเสมอว่าวันนี้เด็กกำลังเรียนรู้เรื่องอะไร รวมถึงยังมีการเชิญผู้ปกครองมาแบ่งปันความรู้แก่เด็กร่วมกัน
เป็นการปลูกฝังได้เด็กๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใกล้ตัว โดยจัดให้มีไว้ในทุกห้อง เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
การเล่นบทบาทสมมตินับเป็นวิธีการสำคัญตามธรรมชาติ เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ว่าหน้าที่ของบทบาทนั้นๆ ต้องทำอะไรบ้าง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา
เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับข้าวของภาษาด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ การฟัง พูด เขียน และอ่าน
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทางด้านการฟัง และการเคลื่อนไหวตามจังหวะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อของเด็กๆ ได้อีกด้วย

นอกห้องเรียน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเด็ก
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นและจดจำได้ง่ายขึ้น
เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ นอกห้องเรียนจากการทัศนศึกษา
สนามเด็กเล่นที่โล่ง สะอาด ปลอดภัย
หากเหนื่อยจากการเล่นกับเครื่องเล่นแล้ว ทางโรงเรียนก็มีมุมเอาไว้ให้นักเรียนนั่งพัก แต่ก็ยังเป็นมุมสันทนาการได้

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ที่อยู่ 3810 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2249-0081-3
E-mail kukai@kukai.ac.th
WEB https://kukai.ac.th/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑

 2. โรงเรียนบ้านสะแกงาม

 3. โรงเรียนร่มไม้

 4. โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์

 5. โรงเรียนวัดเหนือ

 6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

 7. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

 8. โรงเรียนวัดไผ่สิงห์

 9. โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท

 1. สำหรับคนในแวดวงการศึกษาคงรู้จักงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกียวข้องกว่า 200,000 คน ด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือ “เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ แห่งอนาคต” ทาง EDUCA ได้พัฒนาการทำงาน แนวคิด และต่อยอดมาสู่การเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงทิศทางด้านการศึกษาให้กับครูไทยภายในเว็บเดียว คือ www.educathai.com ซึ่งมี 5 แกนเนื้อหาเด่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกหยิกยกมาใช้ในการสื่อสาร ไปยัง “ครู” ได้แก่ EDUCA Knowledge อัดแน่นด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเด็นให้ได้ติดตาม ตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวจนไปถึงหัวข้อที่พูดถึงกันในระดับประเทศและระดับโลก มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเด็ก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนรู้ การวางแผนการสอน การประเมินผล นโยบายการศึกษา เป็นต้น โดยได้หยิบยกเรื่องราวทั่วไปและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็ว อย่างการถอดโมเดลการสอนของประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือนำเรื่องที่เป็นเทรนด์ขณะนั้นมาวิเคราะห์ เช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือจิตวิทยาในเด็ก เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่อัปเดตความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังทำให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสังคมอีกด้วย Teachers as Leaners รายการด้านการศึกษาในรูปแบบวิดีโอที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีในสถาบันทางครุศึกษากับความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และนิสิตฝึกสอน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง เนื้อหารายการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายการสากลซึ่งนำเสนอรูปแบบการสอนที่ดีจากครูในต่างประเทศ แล้วอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะร่วมกันขยายความและต่อยอดไปถึงการนำไปประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย และอีกส่วนเป็นรายการไทยที่บอกเล่าถึงทฤษฎีการศึกษา และตัวอย่างของการปฏิบัติการสอนและการบริหารที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ EDUCA x eng24 สื่อวิดีโอการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างสรรค์รายการ โดยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกัน เพื่อทำให้ eng24 เป็นสื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียนไทย รายการของ eng24 ประกอบด้วย eng hour สอน phonics สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 และมี eng for daily life ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำบทสนทนาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี eng for occupations ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพ โดยเน้นคำศัพท์ ประโยค และวัฒนธรรมที่เกิดในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ EDUCA Podcast พอดแคสต์ที่มาในแนวคิด “Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู” กับการนำข่าวสารและเรื่องราวในแวดวงการศึกษาของไทยและต่างประเทศมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อาจดูว่าเป็นเวลาที่สั้น แต่เชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอน เพราะ EDUCA มองเรื่องความสดใหม่ของประเด็นเป็นสำคัญ และต้องเป็นเรื่องที่ครูสามารถนำ Key Takeaway จากเรื่องราวที่ฟังไปคิดและต่อยอดกับการทำงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับตัว และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับฟังได้ผ่านทาง https://educathai.podbean.com EDUCA Zoom แพลตฟอร์มการสื่อสารด้านการศึกษาที่เจาะลึกประเด็นน่าสนใจและเรื่องที่ต้องขยาย กับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ในเชิงลึกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ต่างออกไป ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการ Live ได้ทันที จึงเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเลย นอกจากนั้น เพื่อรับกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 EDUCA ได้ขยับมาทำ Online Workshop ผ่าน Zoom อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ EDUCA แพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูที่ไม่หยุดนิ่งในการหาสิ่งใหม่ๆ มาเสิร์ฟครูไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการสื่อสารด้านการศึกษาอื่นๆ ตามมาอีกแน่นอน!

  การปรับตัวรับสถานการณ์ใหม่ในยุคโควิด-19 เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง…

  2020.06.09

 2. EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout

  EDUCA แนะ 9 เทคนิคให้ครูซ้อม Teach from Home แบบไม่ Burnout!

  2020.04.21

 3. บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็กมัธยม ขนทัพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงช่วยเสริมความมั่นใจก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

  บริติช เคานซิล รู้ใจวัยรุ่น! จัดคอร์ส Secondary Plus เสิร์ฟเด็ก…

  2020.03.20

 4. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงาน Open House

  2019.04.29